Šolska svetovalna služba

Delo šolske svetovalne delavke opravlja Tadeja Recek, prof. pedagogike in nemškega jezika s književnostjo. Na šoli je  od 7.00 do 14.30.  Prisotna je tudi na govorilnih urah in roditeljskih sestankih.

Šolska svetovalna služba je namenjena učencem, učiteljem in staršem. Preko treh osnovnih vrst dejavnosti (dejavnosti pomoči, razvojne in preventivne dejavnosti, dejavnosti načrtovanja in evalvacije) pomaga učencem, učiteljem, vodstvu in staršem ter sodeluje z njimi na naslednjih področjih dela:

  • učenje in poučevanje,
  • šolska kultura, vzgoja, klima, red,
  • telesni, osebni in socialni razvoj,
  • šolanje in karierna orientacija,
  • socialno-ekonomske stiske.

Če imate sami kakršenkoli predlog, pobudo, zanimivost ali vprašanje, lahko kontaktirate na:

Tel.: 02/539-16-13
Mobitel: 051/371-101
E-mail: tadeja.recek@guest.arnes.si

Delo z učenci s posebnimi potrebami

Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami:
https://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2011-01-2714

Zakon o obravnavi otrok in mladostnikov s čustvenimi in vedenjskimi težavami in motnjami v vzgoji in izobraževanju:
https://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2020-01-3628

Zakon o celostni zgodnji obravnavi predšolskih otrok s posebnimi potrebami:
https://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-01-2065

Pravilnik o  organizaciji in načinu dela komisij za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami:
 https://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2022-01-0153

Delo z nadarjenimi učenci

Karierna orientacija in štipendiranje

Karierna orientacija je ena izmed temeljnih nalog šolske svetovalne službe. Namenjena je odkrivanju poklicnih ciljev in možnostih nadaljnjega izobraževanja. Poteka v obliki individualnega in skupinskega dela z učenci in njihovimi starši.
Individualno in skupinsko svetovanje je namenjeno temu, da učenci spoznajo sebe in se odločijo za ustrezen poklic. Učenci in starši dobijo informacije o poklicih, srednjih šolah, možnostih vpisa, štipendijah in o novostih ter stanju prijav v srednjih šolah po vpisu.

POVEZAVE DO KORISTNIH INFORMACIJ

Ministrstvo za šolstvo in šport www.mizs.gov
Moja izbira www.mojaizbira.si
Zavod RS za zaposlovanje www.ess.gov.si
Center RS za poklicno izobraževanje www.cpi.si
Zavod RS za šolstvo www.zrss.si
Informativa www.informativa.si
Obrtna zbornica www.ozs.si
Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije www.sklad-kadri.si
Center za socialno delo Murska Sobota www.csd-slovenije.si/csd-pomurje/
Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve www.mddsz.gov.si

Vpis v 1. razred

Vpis otrok v javno osnovno šolo ureja Zakon o osnovni šoli. Starši morajo v 1. razred osnovne šole vpisati otroke, ki bodo v koledarskem letu, v katerem bodo začeli obiskovati šolo, dopolnili starost 6 let. Otroci, ki so tuji državljani oziroma osebe brez državljanstva in prebivajo v Republiki Sloveniji, imajo pravico do obveznega osnovnošolskega izobraževanja pod enakimi pogoji kot državljani Republike Slovenije.

Otroku se lahko pričetek šolanja na predlog staršev, zdravstvene službe ali komisije za usmerjanje odloži za eno leto, če se ugotovi, da otrok ni pripravljen za vstop v šolo.

Če starši predlagajo odložitev šolanja, ker menijo, da njihov otrok ni pripravljen za vstop v šolo, oziroma če odložitev šolanja predlaga zdravstvena služba, je ugotavljanje pripravljenosti otroka za vstop v šolo obvezno. O odložitvi začetka šolanja in odložitvi šolanja med šolskim letom v prvem razredu odloči ravnatelj na podlagi obrazloženega mnenja strokovne komisije, ki jo imenuje ravnatelj in jo sestavljajo šolski zdravnik, svetovalni delavec ter vzgojitelj oziroma učitelj. O pritožbah v zvezi z uresničevanjem pravic in dolžnosti otroka oziroma učenca odloča pritožbena komisija.

Vpis se izvede v šoli v mesecu februarju za naslednje šolsko leto. Najmanj tri mesece pred začetkom pouka šola staršem otrok, vpisanih v prvi razred, izda potrdilo o šolanju oziroma obvestilo o odložitvi začetka šolanja. Starši vpišejo otroka v javno ali zasebno osnovno šolo s koncesijo v šolskem okolišu, v katerem otrok stalno ali začasno prebiva. V drugo osnovno šolo lahko starši vpišejo otroka, če ta šola s tem soglaša. Med šolanjem lahko učenec prestopi na drugo osnovno šolo, če ta šola s tem soglaša. Če učenec želi prestopiti iz zasebne v javno šolo, ga je javna šola v šolskem okolišu, v katerem učenec stalno prebiva, dolžna sprejeti.

Zanimive in koristne povezave

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport – www.mss.gov.si

Zavod RS za šolstvo: http://www.zrss.si/

Zavod RS za zaposlovanje: www.ess.gov.si/

Center RS za poklicno izobraževanje: http://www.cpi.si/

Obrtna zbornica : www.ozs.si

Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije: http://www.sklad-kadri.si/

Center za socialno delo Pomurje: https://www.csd-slovenije.si/csd-pomurje/

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti: http://mddsz.gov.si/

Osnovna šola Tišina

Za vsa vprašanja in ostale informacije smo vam vedno na voljo.

Tišina 4b, 9251 Tišina
(02) 539 16 10
(02) 539 16 11

Zadnje obvestilo

Koncert zborov in orkestrov Glasbene šole Murska Sobota

Glasbena šola Murska Sobota vabi na koncert. Več preberite s klikom tukaj – Vabilo koncert orkestrov in zborov 2022  

Zadnji dogodek

Zborovski BUM

Kot je bilo v zadnjem času že velikokrat povedano, je bil čas zadnjih dveh let zelo neprijazen do zborovskega petja. Kljub temu, da smo letošnje šolsko leto končno preživeli v šoli, pa smo pri petju morali upoštevati mnoge omejitve. Zaradi danih razmer tudi v tem šolskem letu ni bila organizirana in izvedena območna revija otroških […]