Program Ekošola je mednarodno uveljavljen program celostne okoljske vzgoje in izobraževanja. Namenjen je spodbujanju in ozaveščanju o trajnostnem razvoju med učenci skozi njihov vzgojni in izobraževalni program ter skozi aktivno udejstvovanje v lokalni skupnosti in širše.

Temeljni cilji Ekošole so:

 • uvajati vzgojo in izobraževanje za okoljsko odgovornost,
 • spodbujati in večati kreativnost, inovativnost ter izmenjavo idej,
 • učinkovita raba naravnih virov (voda, odpadki, energija),
 • povezovati okoljska vprašanja z ekonomskimi in socialnimi,
 • razvijati pozitivne medsebojne odnose
 • sodelovati pri preprečevanju in odpravi revščine,
 • vzgajati in izobraževati za zdrav način življenja v zdravem okolju,
 • povezovati ekošole v Sloveniji, EU in širše.

V šolskem letu 2021/22 bomo v okviru Ekošole na naši šoli izvajali naslednje projekte:

 • Ekokviz
 • Ekobranje za ekoživljenje
 • Eko – paket (odpadna KEMS embalaža)
 • Odpadkom dajemo novo življenje
 • Likovni natečaj za kreativne izdelke
 • Ne zavrzi oblek, ohrani planet!

Več o projektu si lahko preberete na spletni strani https://ekosola.si/.


Lea Dšuban in Natalija Pintarič, koordinatorki programa Ekošola

Zdrava šola je mednarodni projekt, ki promovira zdravje na šoli. Zdrave šole zavestno, načrtno in usmerjeno promovirajo zdravje.

Z različnimi vsebinami in dejavnostmi spodbujajo in krepijo zdravje učencev, učiteljev in staršev na telesnem, duševnem, socialnem in okoljskem področju. Šole vključujejo vsebine in določene aktivnosti v svoje delo. Projekt vključuje sodelovanje učiteljev, učencev, staršev, lokalne skupnosti in zdravstvene službe.

Naša šola se je z vključitvijo v projekt zavezala, da bo spoštovala, omogočala in promovirala smernice zdravega življenja na področju medsebojnih odnosov, zdrave prehrane, gibanja, duševnega zdravja, zdravega okolja, preprečevanja nasilja, preprečevanja rabe alkohola, tobaka, drog in drugih odvisnosti.

Namen javnega poziva je:

 • Krepiti ustrezno kulturno vzgojo na osnovnih šolah ter ustvarjalnost mladih na različnih umetnostnih področjih,
 • Podpirati kakovostne dosežke mladih na kulturnem področju,
 • Motivirati šole, da postanejo žarišča kulturnih programov v lokalnem okolju z namenom promocije ustvarjalnosti, vseživljenskega učenja in povezovanja.

Javni poziv je namenjen osnovnim šolam, ki glede številčnosti kot kakovosti izkazujejo nadpovprečno aktivno kulturno udejstvovanje učencev in njihovih staršev, starih staršev ter mentorjev v sklopu obšolskih dejavnosti.

Osnovna šola Tišina že od leta 2011 sodeluje v projektu za pridobitev naziva » Kulturna šola«. Na šoli imamo bogat izbor interesnih dejavnosti, ki so povezane z kulturo in vsak učenec lahko najde kaj zase. Naziv »Kulturna šola« smo si pridobili že trikrat, nazadnje leta 2017 in prav letos bi ga morali ponovno obnoviti. Ker pa je epidemija zelo močno, ponekod mogoče tudi nepopravljivo zarezala v kulturo, imamo naziv podaljšan do leta 2023, ko ga bomo, upam da uspešno, ponovno obnovili.


Alenka Brulc-Šiplič

ILSP – Integrirano vodenje v šolski praksi

Projekt ILSP je dvoletni mednarodni projekt, ki poteka pod okriljem Zavoda RS za šolstvo. V projekt je vključenih 12 osnovnih šol in 1 srednja šola iz Slovenije. Mednarodni partnerji v projektu so: Katholiek Onderwijs Vlaanderen (BE), UC Leuven (BE), ZRSŠ (SI), Univerza v Talinu (ES), AFP San Vincenzo (IT), ZS Kunratice (CZ).

Cilji projekta so:

Osnovni cilj projekta je zbrati dokaze iz prakse za poglobljeno razumevanje ključnih kompetenc integriranega vodenja.

Delo v projektu se osredotoča predvsem na vodenje za učenje in v sklopu tega na: razvoj trajnostne vizije učenja, osredinjanje na učni načrt, učenje in pouk, negovanje učečih se skupnosti, prepoznavanje in praznovanje uspeha in inovacij ter na izgradnjo kulture zaupanja in odnosov v šoli.

Na OŠ Tišina smo si v okviru tega projekta izbrali kot razvojno prioriteto šole:  spodbujati nadarjene učence za bolj aktivno sodelovanje v okviru obveznega dela programa kakor tudi v okviru razširjenega programa (dodatni pouk, priprava in sodelovanje na tekmovanjih, interesnih dejavnostih, natečajih,…).

V mesecu oktobru 2021 je v Ljubljani potekala tudi mednarodna konferenca in v okviru le te smo na OŠ Tišina v okviru senčenja gostili 5 pedagoških delavcev iz Belgije.

Šolski projekti

Naša mala knjižnica je projekt namenjen spodbujanju branja med osnovnošolci ter povezovanju in kroženju mladinskih avtorjev v evropskem prostoru. Učence skozi celo leto vodi skrben izbor mladinske literature priznanih slovenskih in tujih avtorjev.

Projekt je zasnovan tako, da spodbuja motivacijo za branje ter otrokovo kreativnost. Za motivacijo poskrbijo zanimive aktivnosti in domiselni ustvarjalniki, ki jih vsak učenec prejme v začetku šolskega leta. V aktivnosti pa se učenci vključujejo po lastnih interesih in zmožnostih.

Naša šola sodeluje v preventivnemu programu Varno s soncem s katerim že vrsto let opozarjamo na pomen pravilne zaščite pred škodljivim delovanjem sončnih žarkov. S programom želimo doprinesti k spremenjenem odnosu do sonca, predvsem pa želimo osvestiti učence in njihove starše o škodljivih učinkih prekomernega izpostavljanja sončnemu sevanju in o pomenu izvajanja samozaščitnih ukrepov za varovanje zdravja.

Simbioza Skupnost je sodelovanje v projektih, ki podpirajo medgeneracijsko sodelovanje, prostovoljstvo in vseživljenjsko učenje.

Namen projekta je spreminjanje slovenske družbe v vključujočo skupnost, ki se zaveda pomena izkušenj tako starejših kot mlajših generacij.

V projektu sodelujejo vsi (starši, stari starši, učitelji in učenci), ki se zavedajo pomena sodelovanja, vseživljenjskega učenja in tudi telesne aktivnosti v vseh obdobjih življenja.

Mentorica: Klavdija Plahut Mandžuka

O PROJEKTU

Projekt Varno na kolesu je namenjen učencem osnovnih šol. Ob različnih nalogah jih spodbuja k osvajanju in utrjevanju prometnih pravil ter uporabi kolesa – trajnostnega prevoznega sredstva.

Petošolci  tudi v šolskem letu  2021/22 sodelujemo na natečaju »VARNO NA KOLESU«, ki ga je razpisala družba Butan plin. K sodelovanju so vabljeni učenci, ki se v tem šolskem letu aktivno pripravljalo na kolesarski izpit.

Sodelujoči učenci bomo opraviti dva večja sklopa nalog, ki  se nanašajo na varnost v prometu.

Naloge so vezane na poznavanje prometno-varnostnih predpisov, varne opreme kolesarja ter osveščenosti pomena varnega obnašanja v prometu. Ta znanja je  potrebno umestiti in predstaviti po natančno določenih navodilih in na čim bolj ustvarjalen ter izviren način.

Razpis »Varno na kolesu« poteka od 1. 10. 2021 do 24. 6. 2022

Šola bo v okviru RAZPISA A opravi dve nalogi (izbira izmed ponujenih 3 možnih nalog predstavljenih v nadaljevanju). Eno izmed izbranih nalog je potrebno oddati do konca leta 2021, drugo do konca marca 2022.

 

Prva naloga:

KAJ NALOGA VKLJUČUJE?

V okviru naloge se učenec individualno s pomočjo delovnega lista seznani z nameni uporabe kolesarske čelade.

– Zakaj je uporaba kolesarske čelade koristna?

– S pomočjo interneta najde informacije o uporabi kolesarske čelade v poljubnih treh državah (Evropa ali drugje): ali je obvezna, za koga in kakšna priporočila veljajo.

– V kolikor učenec pozna kak primer ali situacijo, ko je čelada koga že obvarovala pred poškodbo glave (ali je to utrpel sam) to kratko opiše.

O vsebini delovnega lista se nato skupaj na kratko pogovorijo v oddelku in vsi učenci z učiteljem strnejo ključne ugotovitve.

Delo v oddelku oziroma razredu:

Učenci skupaj z učiteljem pripravijo priporočila za vse tiste udeležence v prometu za katere leta ni več obvezna (po dopolnjenem 18. letu starosti).

Priporočljivo je, da končni izdelek vključuje naslednje informacije:

– Kako je z zakonodajo glede nošenja kolesarske čelade v Sloveniji – za koga je obvezna, za koga priporočljiva?

– Kdaj je čelada res koristna – kaj je potrebno upoštevati glede same oblike, kakovosti, nameščanja? – Kakšne sankcije /kazni lahko doletijo tiste, ki uradnih predpisov glede nošenja čelade ne spoštujejo?

– Zakaj je bolj kot spoštovanje predpisov pomembna naša varnost? Kako in kdaj je lahko čelada »naš najboljši prijatelj«?

KONČNI IZDELEK

Učenci  na čim bolj kreativen način predstavijo razloge in priporočila za uporabo čelade tudi če le-to ni zakonsko predpisana (upoštevajo vsa zgoraj podana izhodišča) .

 

Druga naloga

SPOZNAVAM PROMETNE ZNAKE IN PRAVILA

KAJ NALOGA VKLJUČUJE?

Učenec s pomočjo delovnega lista, individualno podrobno pregleda, analizira in opiše prometne znake in prometne poti (križišča, krožišča, druge prometne poti) na svoji šolski poti.

Delo v oddelku oziroma razredu:

V šoli pregledamo delovne liste, skupaj ustno analiziramo najbolj zahtevne oziroma težavne prometne poti. Izmed vseh prikazanih prometnih poti (križišča, krožišča, druge poti), ki so jih identificirali učenci, izberemo tri najbolj zahtevna oziroma prometno problematična območja v šolskem okolju. V teh križiščih oziroma prometnih poteh je potrebno prikazati simulacijo možnih situacij z vključevanjem poljubnega števila drugih udeležencev v prometu (vozila, pešci, kolesarji); obvezno vedno vključiti tudi kolesarja. Te možne prometne situacije je potrebno čim bolj zanimivo prikazati  (fotografija, video, risba, maketa, igra, foto, video).

Slednji vključuje:

Prikaz in analizo treh izbranih prometnih situacij (tri realna križišča ali druge prometne poti izbrane na podlagi delovnih listov) ter imaginarno dodano poljubno število udeležencev v prometu (vozila, pešci, kolesarji). Izdelek prikazuje možne prometne situacije v nekem prometnem sistemu ter predstavlja možnosti za varno kolesarjenje.

 

 ZAKLJUČEK PROJEKTA

Vse izdelke razpisa A bo pregledala strokovna komisija v predvidoma sedemčlanski (7) sestavi, ki jo sestavljajo predstavniki nosilca razpisa in partnerji.

Strokovna komisija se sestane po vsakem razpisanem sklopu, predvidoma v obdobju do 14 delovnih dni od zadnjega roka za oddajo naloge. Sistem ocenjevanja bo objavljan naknadno, ko bo znano število prijavljenih in sodelujočih šol. V kolikor bo prijavljenih večje število šol, vsi člani ne bodo uspeli pregledati vseh nalog; zagotovo pa se zagotovi pregled posamezne naloga vsa s strani treh članov komisije.


Mentorji: Tončka, Metka, Klavdija in Gašper

Osnovna šola Tišina

Za vsa vprašanja in ostale informacije smo vam vedno na voljo.

Tišina 4b, 9251 Tišina
(02) 539 16 10
(02) 539 16 11

Zadnje obvestilo

Prvi šolski dan za prvošolce

Vabilo za prvošolce, šol. leto 2022/2023  

Zadnji dogodek

Sobotna šola za nadarjene na OŠ Tišina

Na OŠ Tišina je v soboto, 24. septembra 2022, potekala Sobotna šola za nadarjene učence od 5. do 9. razreda iz OŠ Puconci, Sveti Jurij, Cankova, Grad, Kuzma in Tišina. Po krajšem kulturnem programu in pozdravnem nagovoru ravnatelja Janka Duriča je 80 učencev sodelovalo v 12. delavnicah: Lovilec sanj, Akrojoga, Stojalo za pisala, Oblikovanje reliefne […]